Hallerne i Rørkjær og Sønderris

Projekt Rørkjær.
Projekt Rørkjær – Idræts- og Aktivitet-shal, Fritids- og Ungdomsklub påtænkes placeret på del af Matr. Nr.1a Rørkjær. Anlægget placeres mod Ringen overfor Rør-kjær Skole. Arealet er i dag udlagt som boldbaner for skole og kvarterets boligområder og karakteriseret ved eksisterende levende hegn. Området er hovedsage-ligt karakteriseret ved ældre byhuse og boligblokke i røde teglsten. Anlægget placeres med hovedfacade / gavle mod Ringen og fremtræder som store tagflader der lægger sig op omkring hallens bygningskrop. Med et markant gavlmotiv opmuret i teglsten som hovedfaca-de modsvarende Rørkjær Skoles karakteristiske port til skolegård. Udvendige materialer fremtræder som rød/gule blødstrøgne teglsten “Løvfald) med farvespil. Lette facadepartier som stålplade Sinus 18/76 bølge-plade i antrasitgrå/blå sort nuance. Vindue- og dørpar-tier udføres som træ/alu partier i farve som antrasit-grå. Alle tagflader udføres med 15 graders tagfald og belægges med tagpap i grå/blå nuance. Tagflader ud-føres med markante lister i bygningens hovedmodul. Materialer og overflader er valgt udfra et ønske om kvalitet og samtidig lave vedligeholdelsesomkostning-er. Hovedadgang til hallens omklædningsfaciliteter ligger i forlængelse af eksisterende overgang / Ringen til Rørkjær Skole. Hovedadgang til foyer/klublokaler og tilskuerarealer sker fra et lille sydøst vendt torv. Hovedadgang til ungdomsklubben sker fra et lille øst-vendt torv. Klubbens fællesrum udføres som dobbelthøjt rum, og udføres med markant ovenlys/lanterne og store glaspartier. Der er fra ungdomsklubben adgang til foyer og hal. Indvendige overflader i sports- og akti-vitetshallen udføres som blank mur i en højde af ca 3 meter. Yderligere vægoverflader og loftbeklædning ud-føres som Troltekt. Ungdomsklub udføres som skalmu-ret byggeri med bagvægge som helvægselementer i be-ton. Alle overflader malerbehandles (kridering, glas-væv og vandskuring). Lofter i ungdomsklub udføres som akustik lofter. Indvendige materialer og overflader er valgt udfra et ønske om kvalitet og samtidig lave ved-ligeholdelsesomkostninger. Udvendige arealer udlæg-ges som græsarealer. Eksisterende hegn mod ringen erstattes af solitære bytræer som platan. Parkerings-arealer omkranses af lav beplantning.

Projekt Sønderris
Projekt Sønderis – Idræts- og Aktivitetshal, Fritids- og Ungdomsklub påtænkes placeret på del af Matr. Nr.2ie Ravnsbjerg. Anlægget placeres for enden af Krebsens Kvarter. Arealet er i dag udlagt som boldbaner for skole og kvarterets boligområder. Omgivelserne er hovedsage-ligt karakteriseret ved fritliggende parcelhuse og tæt lav boligbebyggelse. Anlægget placeres med hovedfacade/ gavle mod det centrale mødested “Stentorvet” og frem-træder i øvrigt som store sammenhængende tagflader, der lægger sig op omkring hallens bygningskrop, med et markant gavlmotiv opmuret i teglsten. Udvendige materi-aler fremtræder som murværk i rød/gule blødstrøgne teglsten “Løvfald) med farvespil. Lette facadepartier i stål som Sinus 18/76 bølgeplade i antrasitgrå/blå sort nuance. Vindue- og dørpartier udføres som træ/alu partier i farven antrasitgrå. Alle tagflader udføres med 15 graders fald og belægges med tagpap i grå/blå nuance. Tagflader fremtræder med lister i en takt, der afspejler bygningens hoved-modul. Hovedadgang til hal-lens omklædningsfaciliteter orienterer sig mod Sønder-risskolen . Foyeren udføres som dob-belthøjt rum med markant ovenlys/lanterne og store glaspartier. Der er fra foyeren adgang til hal, klubfaciliteter og menigheds-lokaler. Der er mulighed for at etablere udeservering. Der er endvidere på sigt mulighed for en kobling/evt. sammenbygning med “Mælkevejen”. Indvendige overfla-der i sports- og aktivitetshallen udføres som blank mur til en højde af ca 3 meter. Yderligere vægoverflade og loftbeklædning udføres som træbeton. Hovedadgang til ungdomsklubben sker fra “Stentorvet”. Klubbens fæl-lesrum udføres som dobbelthøjt rum med markant oven-lys/lanterne og store glaspartier. Der er fra ungdoms-klubben adgang til foyer og hal. Ungdomsklubben ud-føres som skalmuret byggeri med bagvægselementer i Leca-beton. Alle overflader malerbehandles (kridering eller glasvæv). Lofter i ungdomsklub udføres delvis som perforeret stål. Hovedadgang til menighedslokaler sker fra “Stentorvet”. Foyeren / opholdsareal udføres som dobbelthøjt rum med markant rytterlys og store glas-partier. Der er fra foyeren adgang til hal, klubfaciliteter og menighedslokaler. Der er mulighed for at etablere udeservering. Menighedslokalerne fremtræder i blank mur. Alle materialer og overflader er valgt udfra et øn-ske om kvalitet, lave vedlige-holdelsesomkostninger og et sundt inde-klima. Udvendige arealer udlægges som græsarealer. Parkeringarealer afgrænses mod “Sten-torvet” af lav beplantning og mod offentlig sti af enkelt-stående bytræer som platan.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Navigation